Viešųjų ir privačių interesų derinimas

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIEŠŲJŲ IR PRIVAČIŲ INTERESŲ DERINIMO ĮSTATYMO LAIKYMOSI IR KONTROLĖS UŽTIKRINIMO UTENOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE TVARKOS APRAŠAS

ASMENŲ, UTENOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE TURINČIŲ DEKLARUOTI  PRIVAČIUS  INTERESUS, SĄRAŠAS

 

 

 Deklaruojančiam asmeniui ar jam artimam asmeniui draudžiama priimti dovanas ar paslaugas, jeigu tai susiję su deklaruojančio asmens tarnybine padėtimi ar tarnybinėmis pareigomis.


Šis ribojimas netaikomas:
    150 eurų vertės neviršijančioms dovanoms, gautoms pagal tarptautinį protokolą;
    150 eurų vertės neviršijančioms dovanoms, gautoms pagal tradicijas, kurios įprastai yra susijusios su asmens tarnybinėmis pareigomis;
    150 eurų vertės neviršijančioms reprezentacijai skirtoms dovanoms su valstybės, įstaigos ir kitokia simbolika;
     paslaugoms, kuriomis naudojamasi tarnybiniais tikslais.

Kai 1–3 punktuose nurodytų dovanų vertė viršija 150 eurų, jos yra laikomos valstybės ar savivaldybės nuosavybe. Tokios dovanos įvertinamos ir saugomos įstaigos vadovo nustatyta tvarka, vadovaujantis Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais.

Šiuos ribojimus priimti dovanas nustato Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo (VPIDĮ) 13 straipsnio 1 dalis.

 

Atnaujinimo data: 2024-04-05