Asmens duomenų apsauga

Audronė Daujotienė yra paskirta Utenos socialinės globos namų asmens duomenų apsaugos pareigūnu. Pagrindinė Utenos socialinės globos namų asmens duomenų apsaugos pareigūno pareiga yra sudaryti sąlygas laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), skatinant organizacijoje duomenų apsaugos kultūrą ir padedant įgyvendinti esminius Bendrojo duomenų apsaugos reglamento elementus, pvz., duomenų tvarkymo principus, duomenų subjektų teises, pritaikytąją ir standartizuotąją duomenų apsaugą, taip pat daryti duomenų tvarkymo veiklos įrašus, užtikrinti duomenų tvarkymo saugumą ir teikti pranešimus apie duomenų saugumo pažeidimus.

Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą ir konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar valstybės narės teisės.

 

UTENOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ DARBUOTOJŲ IR GYVENTOJŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

 

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:
Audronė Daujotienė
Kupiškio g. 66, 28175 Utena
Tel. 860334022, el. p. [email protected]

Atnaujinimo data: 2024-02-29