Pranešėjų apsauga, vidinis kanalas

Pranešimus apie pažeidimus Utenos socialinės globos namuose gali pateikti esami ir buvę globos namų darbuotojai ar asmenys, susiję su globos namais sutartiniais santykiais.

Pranešimai teikiami siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacija, pateikta siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus, nebus laikoma pranešimu.

Pranešimus pateikusiems asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka yra suteiktas pranešėjo statusas, gali būti taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės.

 

PRANEŠTI GALITE APIE GLOBOS NAMUOSE:

- galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką;
- administracinį nusižengimą;
- darbo pareigų pažeidimą;
- šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą;
- ar kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kuriuos sužinote iš savo turimų ar turėtų darbo arba sutartinių santykių su Utenos socialinės globos namais.

 

PRANEŠIMO PATEIKIMO BŪDAI:

Tiesiogiai:  pateikti informaciją apie pažeidimą galite tiesiogiai kompetentingam subjektui. Globos namų kompetentingas subjektas - įstaigos juristė.

Elektroniniu paštu: užpildykite Pranešimo apie pažeidimą formą  ir atsiųskite ją globos namų kompetentingam subjektui elektroniniu paštu [email protected].

Užtikriname asmens ir jo pateiktos informacijos konfidencialumą. 


AKTUALŪS TEISĖS AKTAI

  1. Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
  2. Jeigu asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, nori pateikti laisvos formos pranešimą, o ne užpildyti nustatytą Pranešimo apie pažeidimą formą, tokiame pranešime jis privalo nurodyti, kad pranešimas teikiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Pranešėjų apsaugos įstatymu.

 

Atnaujinimo data: 2024-01-23