Apgyvendinimo tvarka ir kaina

Informuojame, kad nuo 2024-01-01 įsigaliojo nauji gyventojų globos Utenos socialinės globos namuose tarifai:
Socialinės globos kaina vienam asmeniui Utenos socialinės globos namuose - 1210 € (vienas tūkstantis du šimtai dešimt);
Socialinės globos kaina vienam asmeniui su sunkia negalia Utenos socialinės globos namuose - 1320 € (vienas tūkstantis trys šimtai dvidešimt).

 

PATVIRTINTA
Utenos  socialinės  globos  namų  direktoriaus
2013-05-14 įsakymu Nr.  V-40

 

GYVENTOJŲ PRIĖMIMO Į UTENOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMUS TVARKA

 

1.BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Globos namuose apgyvendinami asmenys, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Seimo priimtu 2006 m. sausio mėn. 19 d. Lietuvos Respublikos Socialinių paslaugų įstatymu (Žin. 2006-02-11, Nr. 17-589) ir kitais teisės aktais.

1.2. Asmeniui socialinė globa socialinės globos namuose pradedama teikti pagal asmens ar jo globėjo, rūpintojo, prašymą ir, kai socialinę globą organizuoja savivaldybė, savivaldybės sprendimą skirti asmeniui ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą socialinės globos namuose, teisės aktų nustatyta tvarka įvertinus asmens socialinės globos poreikį. Jei socialinė globa pradėta teikti ne savivaldybės sprendimu, asmens socialinės globos poreikio vertinimą užtikrina socialinės globos įstaiga.

1.3. Utenos socialinės globos namai (toliau – globos namai) yra įstaiga prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kurios paskirtis – užtikrinti ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą nesavarankiškiems (iš dalies savarankiškiems) senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims, kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra. Globos namuose apgyvendinami asmenys, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis ir asmenys, kuriems dėl proto negalios ar psichinių sutrikimų nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis, specialusis nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis arba nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis.

1.4. Į socialinės globos namus nepriimami asmenys, kurie apgyvendinimo metu serga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis. Pirmines ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio gydytojo išduotas išrašas iš medicininių dokumentų (F027/a), nuo kurio išdavimo iki asmens apsigyvenimo globos įstaigoje negali būti praėję daugiau kaip 3 mėnesiai.

 

2. APGYVENDINIMO GLOBOS NAMUOSE TVARKA

 

2.1. Apgyvendinant asmenį globos namuose  yra pasirašomos sutartys:

2.1.1. tarp asmens, kuriam teikiama socialinė globa (jo globėjo, rūpintojo) ir socialinės globos namų – Socialinių paslaugų teikimo sutartis - kurioje numatytos socialinės globos teikimo sąlygos, teikimo laikas, abiejų šalių teisės, pareigos, atsakomybė ir kitos sąlygos;

2.1.2. tarp globos namų administracijos (jos įgalioto asmens) ir rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus – Ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos lėšų kompensavimo sutartis;

2.1.3. sutartis gali būti ir trišalė, sudaroma tarp globos namų, asmens, kuriam teikiama socialinė globa (jo globėjo, rūpintojo) ir savivaldybės, kurios sprendimu asmuo apgyvendinamas – Trišalė sutartis dėl mokėjimo už teikiamas ilgalaikės socialinės globos paslaugas.

2.2.Sutartis sudaroma praėjus ne daugiau kaip 7 kalendorinėms dienoms nuo asmens apgyvendinimo socialinės globos namuose.

2.3. Iki sutarties pasirašymo būsimasis gyventojas, jo globėjas, rūpintojas, kiti šeimos nariai ar artimieji giminaičiai  turi galimybę apsilankyti globos namuose, susipažinti su jų teikiamomis paslaugomis, gauti informaciją apie personalą ir kita.

2.4. Asmuo jam priimtina forma iki sutarties sudarymo yra pasirašytinai supažindinamas su socialinės globos namų vidaus tvarkos taisyklėmis gyventojams, kitais dokumentais, reglamentuojančiais gyvenimą socialinės globos namuose.

2.5. Sutartis gali būti nutraukta asmens ar jo globėjo, rūpintojo arba socialinės globos namų iniciatyva. Prieš nutraukiant sutartį socialinės globos namų iniciatyva, iš anksto informuojamas asmuo, jo globėjas, rūpintojas ir savivaldybė, priėmusi sprendimą skirti asmeniui socialinę globą socialinės globos namuose (tais atvejais, kai asmuo socialinės globos namuose apgyvendinamas savivaldybės sprendimu). Sutarties nutraukimas fiksuojamas asmens byloje pridedamuose dokumentuose.

2.6. Globos namai gali pašalinti gyventoją iš globos namų už dažnus grubius, kitų asmenų interesus bei orumą pažeidžiančius veiksmus, prieštaraujančius vidaus tvarkos taisyklėms, už teisėtvarkos pažeidimus ar pasirašytos sutarties pažeidimus.

 

3. DOKUMENTAI, REIKALINGI PRIIMANT ASMENIS Į GLOBOS NAMUS

 

3.1. Savivaldybės institucijos nustatyta tvarka priimtas sprendimas dėl socialinės globos skyrimo asmeniui globos namuose (SP-9 forma).

3.2. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siuntimas į socialinės globos namus (išduotas nukreipimas galioja 30 kalendorinių dienų).

3.3. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė).

3.4. Pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba patvirtinanti, kad asmuo įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.

3.5. Socialinį statusą patvirtinantis dokumentas (pensininko, bedarbio ar kt. Pažymėjimas).

3.6. Neįgaliojo pažymėjimas (neįgalumo nustatymo pažyma) ir/ar specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažyma (SPS-1forma) ir/ar specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažyma (SPP-2 forma).

3.7. Pažyma apie gaunamos pensijos dydį.

3.8. Medicinos dokumentų išrašas (F-027/a).

3.9. Asmens socialinės globos poreikio vertinimas (su priedais).

3.10. Savivaldybės pažyma apie asmens mokėjimo už socialinę globą dydį.

3.11. Savivaldybės socialinės rūpybos skyriaus garantinį raštą, kad asmuo neturi įsiskolinimų juridiniams asmenims.

3.12. Kiti savivaldybės komisijos surinkti dokumentai, jos išvados bei rekomendacijos.

3.13. Kompensuojamų vaistų pasas.

Atnaujinimo data: 2024-01-31